Detaljplaner

Pågående detaljplaner

Detaljplan 2 – Detaljplanen rymmer lägenheter, skola, förskolor, centrumbebyggelse, torg, parker och naturmark.

Detaljplan 4 - Planläggningen av detaljplan 4 rymmer bostäder, verksamhetslokaler, förskola, skola/aktivitetshus.


Gällande detaljplaner

Detaljplan 1 – Detaljplanen innebär planläggning av bostäder. Planområdet inrymmer även 3 en förskola, park och naturmark.

Detaljplan 2 har vunnit laga kraft.

Efter att mark- och miljööverdomstolen har gått igenom överklagande av detaljplan 2 har den vunnit laga kraft, 2015-08-31

Detaljplan 5 - Detaljplan 5 rymmer bostäder, småskaliga verksamheter och förskola/skola.

Kolartorp detaljplan 3 - Denna detaljplan ska ge förutsättningar för bostäder, förskola, förbättring av vägar samt en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsystemet.

Vegastaden del av detaljplan 2 - Denna detaljplan rymmer området för pendeltågsstationen och huvudgatan i Vega detaljplan 2.

Komplettering av trafikplats Vega - Förslag till detaljplan för kompletterande del av trafikplats Vega.

Karta över Vega

Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2016-10-26

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Tfn 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng